O przedszkolu

Jednego dnia, mały motyl zaczął wykluwać się z kokonu; mężczyzna usiadł i przyglądał się jak motyl przeciska swoje ciało przez ten malutki otwór. I wtedy motyl jakby się zatrzymał. Tak jakby zaszedł tak daleko jak mógł i dalej już nie miał sił. Więc mężczyzna postanowił mu pomóc: wziął nożyczki i rozciął kokon. Motyl wyszedł dalej bez problemu. Miał za to wątłe ciało i bardzo pomarszczone skrzydła. Mężczyzna kontynuował obserwacje, ponieważ spodziewał się, że w każdej chwili skrzydła motyle zaczną grubieć, powiększać się dzięki czemu motyl będzie mógł odlecieć i zacząć żyć.

Tak się nie stało!

 Motyl spędził resztę życia czołgając się po ziemi z mizernym ciałem i pomarszczonymi skrzydłami. Do końca życia nie był w stanie latać. Człowiek w całej swej życzliwościi dobroci nie wiedział, że walka motyla z kokonem była bodźcem dla jego skrzydeł i dzięki temu motyl był w stanie latać, gdy tylko pokona opór kokonu. Czasem walka to jest to, czego nam w życiu potrzeba. Jeśli los pozwala nam iść przez życie bez jakichkolwiek problemów, to może to zrobić z nas słabeuszy. Nie bylibyśmy tak silni, jak moglibyśmy być.

Nie bylibyśmy w stanie latać.”

„Nie przydeptuj małych skrzydeł” Katarzyna Wnęk-Joniec


NASZE WARTOŚCI

 • Więzi społeczności przedszkolnej.
 • Radość czerpana z pokonywania trudności.
 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
 • Respektowanie granic.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Wzajemny szacunek.
 • Otwartość na nowe pomysły i inspiracje.

WSPIERANIE  ROZWOJU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Wspieranie rozwoju tożsamości – kim jestem, co przeżywam, co lubię, co potrafię
 • Uwaga na dziecku – nazywanie jego przeżyć, uczuć i potrzeb, szukanie strategii ich zaspokajania
 • Towarzyszenie w przeżywaniu trudnych emocji
 • Dawanie przestrzeni na wybór – działań, aktywności, sposobów spędzania czasu
 • Wspieranie dziecka w mówieniu o tym czego chce, w sposób klarowny z zachowaniem szacunku dla innych
 • Wskazywanie jaki wpływ na innych mają jego działania
 • Mediacje

TABLIT

Realizujemy innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie projektów oraz technice modelowania dialogów  (QtA),  integrujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.
Do głównych celów programu  należy:

 • umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie;
 • zaciekawienie światem przyrody i nauki;
 • stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego,
  w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia;
 • przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania, a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania;
 • budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk. Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA METODY PROJEKTÓW:

 • tematy związane ze znaną dzieciom rzeczywistością pozwalają na poznawanie przez nie tego, co je interesuje; dzieci mają też swobodę działania, dzięki czemu pogłębiają swoje doświadczenia, rozwijając kreatywność i ciekawość;
 • dzieci uczą się dokonywać wyborów, przez co zwiększają poczucie sprawstwa i kontroli nad własnymi działaniami, co z kolei podnosi ich samoocenę;
 • możliwości stwarzane w trakcie aktywności badawczej pozwalają na rozwijanie pamięci, lepszego rozumienia symboli graficznych i matematycznych oraz rozbudowywanie słownictwa;
 • cykliczność projektu powoduje, że dzieci zaczynają rozumieć ciągłość czasu oraz dostrzegają rytm zadań;
 • rozmowa prowadzona na różnych etapach trwania projektu oraz podczas jego podsumowania pozwala na opanowanie technik negocjacyjnych, umiejętności przyjmowania krytyki oraz akceptowania innego punktu widzenia;
 • współpraca w grupie przy realizacji projektu stwarza warunki do dzielenia się zadaniami, organizowania ich oraz przyjmowania odpowiedzialności za wykonane prace;
 • różnorodność prezentowanych idei oraz sposobów działania pozwala dzieciom zrozumieć, że dobrze jest dzielić się z innymi swoimi pomysłami;
 • wydarzenie kulminacyjne zaplanowane na koniec projektu rozwija u dzieci umiejętność prezentowania dokonań oraz wzmacnia poczucie sukcesu;
 • współpraca i zaangażowanie rodziców.

METODA QUESTIONING THE AUTHOR (QTA)

W metodzie QTA specjalistami i ekspertami stają się dzieci. Zamieniają się w badaczy. Podczas dyskusji wymieniają się pomysłami, poglądami , wchodzą w słowne interakcje. Wyjaśniają trudne naukowe zagadnienia używając własnego języka. Dzieci czują się usłyszane. Dyskusja oparta na zasadach QTA buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i sprawstwa . Daje dziecku informacje zwrotne nie tylko o tym, że dużo wie, ale że do wielu rzeczy potrafi samodzielnie dojść i ma wpływ na otoczenie. QTA stawia na kształtowanie myślenia analitycznego, czyli takiego, które wyzwala potrzebę wolnego myślenia, odważnego wysuwania tez, doświadczania kreatywności i rozwiazywania problemów.


POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Porozumienie bez Przemocy – PBP (ang. Nonviolent Communication – NVC) jest podejściem opracowanym i rozpropagowanym przez psychologa Marshalla B. Rosenberga. Dla jednych PbP jest metodą komunikacji albo zbiorem technik, dla innych to styl życia. Brak przemocy, zarówno słownej jak i fizycznej, rozumiany jest jako podejście do siebie i innych, w których fundamentem jest brak oceniania, otwartość, dialog i współpraca oparta na wzajemnym szacunku. PBP zakłada, że każde działanie, własne lub innej osoby, wynika ze świadomej lub nieświadomej próby zaspokojenia określonych potrzeb. Przez świadomość własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób, lepiej rozumiemy samych siebie i otoczenie.

Kluczowe załaożenia Porozumienia bez Przemocy:

 • Priorytetem jest kontakt, rozumiany jako porozumienie budowane na wzajemnym szacunku i uwzględnianiu potrzeb.
 • Ludzie chętnie przyczyniają się do dobra innych, kiedy jest to ich wybór.
 • Wszystko, co robimy i mówimy jest strategią zaspokojenia potrzeb.
 • Potrzeby są uniwersalne i wspólne wszystkim ludziom.
 • Potrzeby wszystkich są ważne.
 • Uczucia informują nas o naszych potrzebach.

INSPIRUJE NAS PEDAGOGIKA  JESPERA JUULA

Jesper Jull – Duński pedagog i terapeuta rodzinny twórca humanistycznego podejścia wychowawczego. Od ponad trzydziestu lat pomaga rodzicom na całym świecie w budowaniu bliskich relacji z dziećmi i rozwijaniu się razem z nimi. Wspiera także profesjonalistów w pracy nauczycielskiej, opiekuńczej i terapeutycznej. Podejście wychowawcze opiera na czterech podstawowych wartościach:

Równa godność
Równa godność dorosłych i dzieci oznacza, że każdy dorosły i każde dziecko mają tę samą ludzką wartość i jednakowe prawo do poszanowania dla swojej integralności. Potrzeby, uczucia, opinie i życzenia wszystkich powinny być traktowane z taką samą powagą.

Odpowiedzialność
Osoby dorosłe ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość swoich relacji z dziećmi – zarówno w domu, w przedszkolu czy w szkole. Każdy z nas jest także osobiście odpowiedzialny za swoje uczucia , wybory i realizację własnych potrzeb. Taka postawa sprzyja budowaniu zdrowych relacji w rodzinie i w instytucjach pedagogicznych. Jednocześnie rozwój odpowiedzialności osobistej u dzieci jest warunkiem zdrowego poczucia własnej wartości i umiejętności dbania o własną integralność.

Integralność
Jest to suma uczuć, wartości i potrzeb jednostki. Przez długi czas wychowanie dzieci wiązało się z gwałceniem ich integralności, czyli ich psychicznych i fizycznych granic. Dzisiaj budujemy relacje na poszanowaniu integralności wszystkich członków rodziny, w czym kluczową rolę odgrywa empatia, czyli zrozumienie uczuć i potrzeb innych.

Autentyczność
Autentyczność jest warunkiem bezpośredniego i szczerego kontaktu między dorosłymi i dziećmi . Dzięki niej dorośli mają szansę zbudować swój autorytet, wyznaczając jasne granice własnych potrzeb i wartości. Autentyczność sprzyja także pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz rodziny czy w przedszkolu.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Uczestniczymy  w ogólnopolskiej kampanii społecznej ,, CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” organizowanej przez Fundację ABC XXI. Naszym celem jest propagowanie głośnego czytania dziecku przez minimum 20 minut dziennie. Codziennie!!

Realizując program chcemy:

 • kształtować zainteresowania książką oraz czytelnictwem
 • zapoznać dzieci z utworami literatury dziecięcej
 • doskonalić umiejętności językowe, pamięć, koncentrację, wyobraźnię
 • uczyć wartości moralnych
 • wspomagać rozwój emocjonalny dziecka
 • rozbudzać u dzieci ciekawość świata
 • kształtować nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
 • zachęcać rodziców do głośnego czytania dzieciom