Program wychowawczy przedszkola

Program wychowawczy przedszkola  „Motylarnia” Fundacji Familijny Poznań CEL NADRZĘDNY: Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola „Motylarnia”  Fundacji Familijny Poznań jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
 • rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
 • uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,
 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

KRYTERIA SUKCESU: Dziecko:

 1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych , akceptuje ich odrębność
 2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych
 4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności
 5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie
 7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych
 8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia
 9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe
 10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna
 11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń
 14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych
 15. Zna swoje prawa i obowiązki
 16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość
 17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
 18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
 19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki
 20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania

 

Zadania główne Normy postępowania Zadania szczegółowe
1 Bądź kulturalny – używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
– nie mów z pełnymi ustami,
– okazuj szacunek dorosłym, starszym osobom,
– pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań (dzień dobry, do widzenia),
– bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),
– dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),
– słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.
 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu – sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam)
 • dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postacie z literatury, itp.)
 •  utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (w sklepie, autobusie, kinie)
 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
 • rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir – vivr’u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)
 • przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew, krzewów)
2 Bądź koleżeński – zgodnie baw się z kolegami,
– szanuj cudzą własność,
– dziel się z innymi tym co masz,
– nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,
– nie wyrządzaj krzywdy innym,
– nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przezywaj),
– pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują
 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenie się nimi)
 • uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom
 • wyrabiane nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie dzień dobry, skinienie ręką, itp.)
 • sprawianie radości choremu koledze przez: wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych)
 • sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków
 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

 

3 Kontroluj swoje zachowanie – unikaj krzyku, kłótliwości,
– przestrzegaj zawartych umów, reguł,
– oceniaj zachowanie, a nie osoby,
– wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
– korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
– ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,
– wystrzegaj się kłamstwa,
– odróżniaj dobro od zła,
– mów o swoich uczuciach (odczuciach)
 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:
  – zgodnego zachowania się podczas zabaw
  – kulturalnego włączani się do zabaw kolegów
  – korzystania ze sprzętu i zabawek
  – mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów
  – porozumiewania się umiarkowanym głosem
 • przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala
 • ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów
 • reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę
 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów)
 • uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych
 • zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru)
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury)
 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury:
  – rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych
  – podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań
  – układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach
 • włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych
4 Dbaj o bezpieczeństwo – nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw
– nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,
– informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
– pamiętaj swój adres zamieszkania,
– unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
– zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
– nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
– przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 • spotkania z policjantem; zajęcia na temat: „Bądź ostrożny na drodze”, „Obcy niebezpieczny”, „Policjant moim przyjacielem”, „Bezpieczna zima’, „Bezpieczne wakacje”
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach
 • przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze otrzymywane od obcych)
 • omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
 • w toku zajęć scenek rodzajowych, dramy poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu
 • oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu w ZOO
 • omówienie zachowań zwierząt, gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki)

 

5 Dbaj o swoje zdrowie – nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
– często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu, hartuj swój organizm,
– ubieraj się odpowiednio do temperatury,
– zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
– pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
– zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
– nie obawiaj się wizyty u lekarza,
– mów o tym, czego się boisz,
– unikaj hałasu
 • Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach (E. Burakowska „Cicho… głośno”)
 • Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)
 • Uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody (wykorzystanie pomocy dydaktycznych „Ubieram się sam”)
 • Kształtowanie nawyku zjadania wartościowych odżywczo posiłków
 • Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych np.: mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji, mycia zębów
 • Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów – spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym
 • Stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy, itp.)
 • uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, zajęcia gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne itp.)

 

6 Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe – kultywuj tradycje swojej rodziny
– rozmawiaj z rodzicami o ich pracy
– pamiętaj o uroczystościach rodzinnych
– bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz
– szanuj język ojczysty i tradycje narodowe
– poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta
 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.
 • wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny
 • prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola
 • realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów: np. strażaka, policjanta, lekarza, policjanta, nauczyciela
 • w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej – jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
 • zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski
 • pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski