Program profilaktyki przedszkola „Motylarnia” Fundacji Familijny Poznań

Program jest integralną częścią programu wychowawczego przedszkola.
Podlega modyfikacji, jest otwarty i spójny wewnętrznie .

Priorytety w zakresie działań profilaktycznych w pracy z dzieckiem:

 • Promocja zdrowia
 • Profilaktyka uzależnień
 • Współżycie w społeczności bez agresji i przemocy
 • Dbanie o bezpieczeństwo

Cele programu

 •  gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego,
 •  wzmacnianie poczucia wartości,
 •  budowa pozytywnego obrazu siebie,
 •  uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania różnorodnych form przemocy ,
 •  kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju ,
 •  wskazanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych,
 •  kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru,
 •  kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • dążenie do większej otwartości dziecka, świadomego przeżywania emocji,
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, troska o higienę własnego ciała, dbałość o bezpieczeństwo,
 • wskazanie na potrzebę zachowań asertywnych w stosunkach międzyludzkich
 • ukazanie właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i dzieckiem mającym problemy,
 • dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających – nikotyna, systemach wartości, umiejętnościach życiowych, sposobach rozwiązywania problemów i konfliktów  ,
 •  wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie ,
 • uczenie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia

 

BLOK TEMATYCZNY: Uczestnictwo w grupie
CELE:

 •    Umiejętność obcowania z innymi ludźmi
 •    Decydowanie o relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi dorosłymi
 •    Prawidłowe przeżywanie doświadczeń w kontaktach z innymi ludźmi
 •    Zrozumienie, że każdy z członków rodziny ma wpływ na jej prawidłowe     funkcjonowanie
 •    Przyswajanie norm i reguł obowiązujących w grupie i społeczeństwie
 •    Kształtowanie postawy współpracy i działania w sposób spontaniczny i twórczy
 •    Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów
 •    Nabywanie postawy otwartości na potrzeby innych
 •    Uczenie tolerancji w stosunku do innych ludzi, ich poglądów, postaw, stylu życia itp.
 •    Kształtowanie postawy asertywności
 •    Umiejętność budowania udanych relacji z innymi ludźmi
 •    Umiejętność dzielenia się swoimi uczuciami i odczuciami z innymi
 •    Znajomość zasad prawidłowego funkcjonowania grup rówieśniczych

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 •     Jestem członkiem rodziny
 •     Prawa i obowiązki członków rodziny
 •     Razem się uczymy i razem bawimy
 •     Normy, reguły i zasady obowiązujące w grupie rówieśniczej
 •     Moi przyjaciele – wszyscy tworzymy grupę
 •     Jak pomagamy innym
 •     U kogo szukać pomocy

 

BLOK TEMATYCZNY: Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
CELE:

 •      Umiejętność rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych i cudzych uczuć
 •      Kształtowanie pozytywnej samooceny
 •      Dążenie do większej otwartości dziecka
 •      Dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności
 •      Umiejętność rozmawiania o swoich uczuciach i reakcjach emocjonalnych; stosowanie odpowiedniego słownictwa
 •      Umiejętność wyrażania i odbierania uczuć w sposób werbalny i niewerbalny
 •      Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi porażkami
 •      Umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności
 •      Kształtowanie postaw asertywnych
 •      Umiejętność przywracania równowagi emocjonalnej

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

 •       Rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie uczuć, pozytywnych i negatywnych emocji
 •       Rozumienie i akceptacja uczuć swoich i innych ludzi
 •       Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 •       Jak mogę wpływać na swoje samopoczucie
 •       Jesteśmy podobni i różni w swoich doznaniach
 •       Rozpoznawanie swoich zalet i wad
 •       Cieszę się ze swoich sukcesów i akceptuję porażkę

 

BLOK TEMATYCZNY: Rozwiązywanie problemów
CELE:

 •       Kształtowanie postawy zrozumienia, że trudności i konflikty są naturalnym zjawiskiem w   kontaktach między ludźmi
 •       Akceptacja i poszanowanie własnych i cudzych poglądów a także uczuć
 •      Umiejętność rozmawiania na temat konfliktu i wspólnego poszukiwania jego rozwiązań
 •       Umiejętność zawierania kompromisów
 •       Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 •       Umiejętność negocjowania, przepraszania i przebaczania
 •       Ustalenie zasad dobrego komunikowania się

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 •      Jak podejmujemy decyzje
 •       Sposoby rozwiązywania problemów
 •       Uczę się mówić „nie”

 

BLOK TEMATYCZNY: Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo
CELE:

 •       Rozwijanie świadomości własnego ciała i poznawanie roli, jaką odgrywa równowaga organizmów
 •       Umiejętność podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia
 •       Wykształcenie właściwych nawyków związanych ze zdrowiem
 •       Zdrowy tryb życia – ćwiczenia fizyczne, odżywianie , higiena ciała i układu nerwowego
 •       Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 •       Wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu
 •       Wyrabianie nawyku prawidłowej organizacji miejsca pracy, prawidłowej postawy ciała
 •       Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i korzystania ze środków komunikacji publicznej
 •      Umiejętność bezpiecznego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego       Znajomość zasad bezpiecznego pomagania rodzicom podczas prac domowych
 •       Umiejętność prawidłowego postępowania w czasie pożaru, wypadku oraz klęsk żywiołowych

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:

 •       Czas wolny, jak go racjonalnie wykorzystać
 •       Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym
 •       Zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw
 •       Dbamy o swoje ciało
 •       Higiena pracy umysłowej
 •       Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw
 •       Bezpieczna droga z domu do przedszkola
 •       Jak pomagam rodzicom

 

BLOK TEMATYCZNY: My i środki uzależniające
CELE:

 •      Rozumienie co to są  substancje szkodliwe dla zdrowia
 •       Umiejętność podejmowania dobrych decyzji względem swojego zdrowia
 •       Potrafię reagować , gdy dorośli palą przy mnie

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:   

 • Dlaczego nie należy sięgać po papierosy
 • Radzenie sobie z innymi niepalącymi
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego